Stadgar

 

1§ Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är  “Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr”.

Stiftelsens hemort är Åbo stad.

2§ Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt understöd åt hjälpbehövande barn och ungdomar huvudsakligen i Åbo stad. Understöd beviljas främst åt barn och ungdomar under 18 år, eller efter särskild prövning av styrelsen åt ungdomar under 20 år.

Understöden är ämnade att stödja barns och ungdomars såväl fysiska som kulturella aktiviteter, eller att ekonomiskt utgöra ett stöd för föräldrarna i den andliga och sociala omvårdnaden av barn och ungdom under uppväxttiden.

Understödsverksamheten avser att genom penningunderstöd stödja barns och ungdomars utveckling till samhällsdugliga individer.  

Understöd kan beviljas sammanslutningar såsom föreningar, klubbar, samfund och skolor för ändamål som stöder barns och ungdomars utveckling. Understöden är avsedda för hjälpbehövande barn och ungdomar i dessa sammanslutningar enligt testators vilja. Stiftelsen kan fordra redovisning över användningen av beviljade medel.

Skriftliga understödsansökningar riktas till stiftelsens kansli på stiftelsens blankett eller som fritt formulerad ansökan.  

3§ Stiftelsens kapital

Stiftelsens ursprungliga kapital består av de medel vilka donerats av Gustaf Alfred Petrelius. För kapitalets förvaltning ansvarar styrelsen.

Stiftelsens egendom och medel bör placeras på ett betryggande och  avkastande sätt i enlighet med dessa stadgar. Kapitalet bör, såvitt möjligt, årligen förkovras så att framtida utdelningar kan tryggas. Stiftelsens styrelse uppgör en årlig placeringsplan som behandlas på delegationens vårmöte.

Stiftelsen kan mottaga understöd, gåvor och testamenten.

4§ Stiftelsens organisation

Stiftelsens organ är styrelsen och delegationen.

5§ Styrelsen

Stiftelsens styrelse utgör stiftelsens verkställande organ. Styrelsen handhar stiftelsens ärenden och företräder stiftelsen i enlighet med lagen om stiftelser och stiftelsens stadgar.

Styrelsen utser en ombudsman att sköta de löpande ärendena.

Styrelsen består av fem medlemmar och två suppleanter. Styrelsemedlem väljs på höstmötet för fyra och suppleant för två år åt gången. I tur att avgå varande medlem kan återväljas. Styrelsemedlem bör vara finsk medborgare.

Minst två av styrelsens medlemmar bör ha goda kunskaper i fråga om placeringar och placeringsverksamhet.

Till styrelsemedlem och suppleant erlägges mötesarvode.

6§ Styrelsens uppgifter

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen kan sammanträda även om enskild styrelsemedlem påyrkar det.  Om ordförande inte sammankallar styrelsen, får styrelseledamot sammankalla styrelsen, förutsatt att  minst hälften av styrelsens medlemmar godkänner detta. Styrelsen sammakallas per post eller e-post.

Styrelsen är beslutför då fyra medlemmar är närvarande och minst tre av medlemmarna  är ense om styrelsens beslut.

Vid förfall för ordföranden och viceordföranden väljs mötets ordförande bland de styrelsemedlemmar som deltar i mötet.

Vid röstning avgör majoritetens åsikt. Vid lika röster avgör ordförandes röst.

Vid styrelsens möten förs protokoll av ombudsmannen.

Styrelsen handhar förvaltningen av stiftelsens angelägenheter i enlighet med stiftelsens stadgar.

Styrelsen föreslår för delegationen ny styrelsemedlem, suppleant samt CGR revisor.

Styrelsen bör i god tid före vårmötet tillställa revisorerna verksamhetsberättelse och bokslut samt övriga nödvändiga handlingar.

Stiftelsens räkenskaper avslutas kalenderårsvis.

7§ Delegationen

Stiftelsen har en delegation.

Delegationen består av 10 - 20 ledamöter. Ledamöterna skall vara finska medborgare och ha insikt i och erfarenhet av barns och undomars välfärd. Då ledamot i delegationen avgår, utser övriga ledamöter dennes efterträdare. Ledamotskap i delegationen gäller på livstid. Delegationen kan på anhållan befria ledamot från detta uppdrag.

Delegationsmedlem kan även vara styrelsemedlem.

Ledamot i delegationen åtnjuter inte penningarvode.

Delegationen sammanträder årligen på kallelse av styrelsen till ordinarie vårmöte före utgången av april månad och till ordinarie höstmöte före utgången av november månad. Om omständigheterna det kräver kan extra möten sammankallas. Sammankallare kan då vara styrelsen eller delegationens ordförande.

Kallelse till möte bör sändas i god tid, senast två veckor före mötet. Kallelsen bör innehålla uppgifter om de ärenden som utöver stadgeenliga ärenden behandlas på mötet.

8§ Vid delegationens vårmöte framlägges följande ärenden

Styrelsens berättelse angående stiftelsens verksamhet och bokslut under det senaste kalenderåret.

Revisionsberättelsen.

På förhand anmälda, av styrelsen inför vårmötet beredda ärenden.

9§ Vid delegationens höstmöte behandlas följande ärenden

Val av ordförande och viceordförande i delegationen för följande verksamhetsår.

Val av medlemmar och suppleanter i styrelsen i stället för den eller dem som är i tur att avgå vid årets slut, eller avgått av annan orsak.

Val av styrelsens ordförande och viceordförande för det följande verksamhetsåret.

Val av revisor att granska förvaltningen och räkenskaperna för löpande verksamhetsår.  

På förhand anmälda, av styrelsen inför höstmötet beredda ärenden.

10§ Delegationens beslutsordning

Delegationen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är tillstädes.  

Delegationen kan rösta med slutna sedlar.

Delegationens åsikt blir den mening för vilken de flesta rösterna avgivits.

Faller rösterna lika avgör ordförandens åsikt.

Vid delegationens möten förs protokoll.

11§ Revisorer

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av ett godkänt revisorssamfund med huvudansvarig revisor som väljs till sitt uppdrag tillsvidare.

Revisorn avger en revisionsberättelse över granskningen av hela förvaltningen och bokslutet.  

12§ Stiftelsens företrädande

Stiftelsens namn tecknas av stiftelsens styrelseordförande eller namngiven styrelsemedlem var för sig.

13§ Stiftelsens rapportering

Stiftelsen rapporterar de uppgifter som krävs av stiftelser till stiftelseregistret vid Patent- och registerstyrelsen.

14§ Lagar och förordningar

Stiftelsen tillämpar för stiftelser gällande lagar och förordningar.

15§ Ändring av stiftelsens stadgar

Styrelsen besluter om att ändra stiftelsens stadgar. Stadgeändringarna bereds av ombudsmannen och styrelsen.     

16§ Stiftelsens upplösning

Styrelsen besluter om stiftelsens upplösning på grund av lagstiftning eller annan orsak. Härvid eftersträvas samtycke med delegationen. Tillgångarna bör överlåtas till av styrelsen beslutat ändamål, att användas i enlighet med testators vilja och bestämmelserna i  § 2 av dessa stadgar.

KONTAKT

Telefon: 040 546 0948

E-postadress: info@petreliusstiftelsen.fi

Stiftelsens kansli:
Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr

Kaskisgatan 15a
20700 ÅBO